Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Rollema Media: Rollema Media gevestigd te Dalfsen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder het nummer 50790889.
 2. Webhoster: Skyberate Internet Services.
 3. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Rollema Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van een opdracht, waarvoor opdrachtgever schriftelijk, per e-mail of mondeling akkoord gegeven heeft.

2. Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan Rollema Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Rollema Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rollema Media opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Rollema Media zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgaven door Rollema Media blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Rollema Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rollema Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rollema Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat Rollema Media alleen deze die schriftelijk, per e-mail of mondeling tot stand zijn gekomen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Rollema Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rollema Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rollema Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rollema Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rollema Media zijn verstrekt, heeft Rollema Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Rollema Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rollema Media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rollema Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Rollema Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Rollema Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website, webwinkel of grafisch ontwerp door Rollema Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
 2. Rollema Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Rollema Media gesloten overeenkomst(en).
 3. Rollema Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is Rollema Media gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

6. Levering en levertijd

 1. Rollema Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website, webwinkel of grafisch ontwerp stuurt Rollema Media eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Rollema Media. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Rollema Media ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Rollema Media over tot het voltooien van de volledige website, webwinkel of grafisch ontwerp.
 3. Mocht Rollema Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Rollema Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Rollema Media een termijn van minimaal 28 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door Rollema Media gemaakte website, webwinkel of grafische ontworpen producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 1. Rollema Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Rollema Media als gevolg van overmacht niet aan de verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Rollema Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Rollema Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Rollema Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Rollema Media minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Voor de lopende overeenkomst zal echter geen prijsaanpassing plaatsvinden.

9. Betaling

 1. Nadat opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte krijgt deze de status van een contractuele overeenkomst en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Rollema Media het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Rollema Media een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Rollema Media hiervan op de hoogte te stellen. Rollema Media zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 5. Indien Rollema Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Rollema Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Rollema Media heeft voldaan.

10.  Copyright

 1. Al het door Rollema Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rollema Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of webwinkels dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Het eigendom van door Rollema Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Rollema Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Rollema Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Rollema Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Rollema Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.  Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Rollema Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Rollema Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Rollema Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Rollema Media of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Rollema Media.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Rollema Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Rollema Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Rollema Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Rollema Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient Rollema Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Rollema Media geleden schade.

12.  Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Rollema Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13.  Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Rollema Media, waarna Rollema Media deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Rollema Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14.  Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Rollema Media behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15.  Overig

 1. Rollema Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Rollema Media.
 2. Wanneer Rollema Media bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Rollema Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de webhoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Rollema Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Rollema Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Rollema Media behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16.  Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Rollema Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Rollema Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Rollema Media beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Rollema Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan Rollema Media verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Versie januari 2016.

Download hier onze algemene voorwaarden (opent in een nieuw venster)